Как да се регистрирам като свободна професия, какви данъци и осигуровки трябва да плащам и други важни въпроси

Още изчерпателна информация за регистрирането като свободна професия, данъците и осигуровките плюс изненада за всеки, който има нужда от отговор на конкретен счетоводен въпрос.

На всяко 15-то число от месеца ще публикувам пост, под който можеш да зададеш своя въпрос като коментар. Първите 10 въпроса получават отговор, в рамките на 48 часа, от Стефка Василева – счетоводител и собственик на счетоводна фирма Accouinting-S.

Текстът по-долу е първият от поредицата статии по важни за фрийлансърите счетоводни теми, които госпожа Василева подготвя за „Свободна практика“.

Приятно четене и се възползвай от безплатната онлайн счетоводна консултация!

=======

Реших да напиша тази статия, тъй като напоследък много хора се свързаха с мен с въпроси от рода на:

 • Имам предложение от фирма в чужбина за предоставяне на услуга. Искам да започна да работя за нея, какви действия трябва да предприема?
 • Искам да работя за себе си, какви данъци ще дължа на държавата и какви срокове трябва да спазвам?
 • Работя като фрийлансър, трябва ли да издавам касов бон за извършената от мен услуга?
 • Мога ли, като специалист на свободна практика, да наема друго лице на трудов или граждански договор?
 • Имам определени доходи, които получавам, искам дейността ми да е на „светло“. Как може да стане това?
 • Защо и как трябва да декларирам получаваните от мен доходи?

Надявам се с този текст, на достъпен език, да дам отговори на повечето от въпросите, които ви вълнуват. Разбира се, тук нещата са описани съвсем базово, всяка дейност си има своите конкретики.

 

Как да се регистрирам като самоосигуряващо се лице

За да упражнявате свободна професия, трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика. Това става като подадете заявление в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията в 7 дневен срок от започването на дейността. Може да го направите лично или чрез упълномощен представител. След успешна регистрация получавате единен идентификационен код (ЕИК), който съвпада с вашето ЕГН.

Каква може да е свободната професия и кой може да я упражнява

Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) лицата, упражняващи свободна професия са:

адвокати; нотариуси; съдебни заседатели; частните съдебни изпълнители; консултанти; експерт-счетоводители; одитори; експерти към съда и прокуратурата; лицензирани оценители; представители по индустриална собственост; медицински специалисти; преводачи; инженери; архитекти; дейци на културата, образованието, науката и изкуството; технически ръководители; застрахователни агенти; други физически лица, за които са в сила едновременно следните условия:

 1. осъществяват за своя сметка професионална дейност;
 2. не са регистрирани като еднолично търговци;
 3. самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Важни подробности, които трябва да знаете:

 • упражняващите свободна професия не могат да бъдат търговци или юридически лица;
 • разходите за дейността на свободна практика са изцяло за ваша сметка; трябва да поемете сами осигуряването си.

 

Какви осигуровки трябва да плащам

Длъжни сте да подадете в НАП Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице след като се регистрирате като такова. Това е и моментът, в който сами избирате какъв да бъде месечният осигурителен доход, върху който да плащате осигурителни вноски.

 • След регистрацията, всеки месец до 25-то число на месеца, последващ месеца за който се отнасят, вие имате задължение да декларирате и платите дължимите осигуровки върху избрания от вас доход.
 • Подлежите на осигуряване, само когато упражнявате дейност. В периодите, за които нямате дейност, за да не плащате осигуровки, подавате отново в НАП същата Декларация, но този път за прекъсване на дейността.
 • С Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка спрямо реализирания облагаем доход през съответната година. За 2018 г. минималният осигурителен доход, върху който можете да изберете и да плащате вашите осигуровки е 510 лв., а максималният осигурителен доход е 2600 лв.

 

Какви данъци трябва да плащам

Относно данъчното облагане на вашата дейност, трябва да знаете, че то може да бъде различно според вида на дейността.

1. Когато дейността е патентна, тя се облага с патентен данък спрямо Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). При този случай преди започване на дейността, трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от ЗМДТ в съответната община. Такава Декларация се подава също така и до 31 януари на всяка последваща година.

2. Когато дейността не е патентна, се дължат данъци по ЗДДФЛ. Тогава за първите три тримесечия на годината до края на месеца, последващ месеците, за които се отнася се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, с която се декларира и плаща авансов данък върху реално придобития доход през съответното тримесечие.

Размерът на данъка е 10%. Той се определя след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки. Нормативно признатите разходи в общия случай са в размер на 25 % (при авторските възнаграждения нормативно признатите разходи са 40%).

Ето нагледен пример за определяне на дължимия данък при нормативно признати разходи 25%:

Ако предположим, че всеки месец доходът ви е 1000,00 лв., за три месеца доходът е 3000,00 лв. Авансовият данък се определя по следния начин:

Общият тримесечен доход се намалява с нормативно признатите разходи в размер на 25%:
3000 – 25% = 2250,00 лв. – това е сумата след приспадане на нормативно признатите разходи.

От тази сума трябва да се извади сумата на платените осигуровки за тримесечието.

Ако сте избрали да се осигурявате на минималния осигурителен праг – 510,00 лв. – и сте декларирали, че ще се осигурявате и за общо заболяване и майчинство, то сумата на осигуровките за един месец е 159,63 лв.

Съответно общата сума на осигуровките за тримесечието е 478,89 лв.

2250 – 478,89 = 1771,11 лв. – данъчната основа, която подлежи на облагане с данък общ доход в размер на 10%.

До 31 януари (за да имате право да ползвате 5 % отстъпка от дължимия данък) или до 30 април на годината, последваща годината, за която се отнася, всички лица имат задължения да подадат в НАП Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с която изравняват дължимите осигуровки и дължимия данък за реализираните през изминалата година доходи.

Също така до 30 април на годината, последваща годината, за която се отнася с данните за предходната година се попълва и подава отново в НАП годишна Декларация образец 6.

Ако работите по различни проекти към дадени възложители, с които сключвате граждански договор, това също не ви прави свободнопрактикуващи специалисти. В този случай вие ще имате задължение до 31 януари на следващата година да подадете в НАП Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с която да декларирате и да заплатите дължимите данъци, ако има такива.

Регистриран съм като свободна професия, трябва ли да се регистрирам по Закона за ДДС

И лицата, които упражняват свободна професия подлежат на регистрация по Закона за ДДС. В общия случай регистрация по ЗДДС се прави при достигане на облагаем доход в размер на 50 000 лв. за предходни 12 месеца. Това е регистрацията по чл. 100 от ЗДДС.

Специфичен случай на регистрация по ЗДДС е когато специалист на свободна практика работи и предоставя услуги на данъчно задължени лица в ЕС. Това е регистрацията по чл. 97 а от Закона за ДДС. Задължение за подаване на заявление за регистрация по чл. 97 а от ЗДДС възниква в срок не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът е изискуем.

Мога ли да наемам служители и сътрудници

Когато едно лице е регистрирано като упражняващо свободна професия, то има право да наема лица по трудови и граждански договори.

 

Задължително ли е да издавам касови бележки

Упражняващите свободна професия лица не са длъжни да имат касов апарат и да издават касови бележки, но за придобитите доходи са задължени да издават фактури.

Това е всичко, което трябва да знаете като начало, ако обмисляте да се регистрирате като практикуващ свободна професия. Ако имате още въпроси, свързани конкретно с вашата дейност, най-добре е да ги зададете лично на счетоводител. Всеки бизнес има свои специфики и това, което е подходящо за един фрийлансър може да не е подходящо за друг.

=========

счетоводител, свободна практика, фрийланс, фрийлансър, данъци и осигуровки, accounting-sofia.comСтефка Василева е счетоводител и собственик на фирма Accounting-S, която предлага цялостно счетоводно обслужване и счетоводни консултации. Нейни клиенти са фирми от малкия и средния бизнес и голям брой фрийлансъри.

Ако търсиш професионалисти, които са наясно с онлайн търговията, осчетоводяването на приходи от фрийланс платформи, данъците при работа с чуждестранни фирми и могат да те посъветват как е най-подходящо да упражняваш дейността си (като самоосигуряващо се лице, като фирма, като каква фирма), потърси ги за консултация и/или регулярна помощ на accounting_sofia[at]abv.bg

Важно! На всяко 20-число от месеца Стефка Василева ще отговаря безплатно на твоите въпроси на счетоводна тематика.

Къде да ѝ изпратиш въпрос? На всяко 20-то число от месеца ще публикувам пост в „Свободна практика“, под който можеш да зададеш своя въпрос като коментар. Първите 10 коментара ще получат отговор в рамките на 48 часа.

51 comments to “Как да се регистрирам като свободна професия, какви данъци и осигуровки трябва да плащам и други важни въпроси”
 1. Здравейте,
  В кой момент, при каква годишна печалба, автор – независимо какъв, писател, софтуерен разработчик, трябва да се регистрира и да си плаща данъците?
  С оглед на това, че автор може да е инвестирал хиляди (първите години), не включвайки пари и време…, и да не е изкарал почти нищо.
  Благодаря!

 2. Здравейте,
  Интересува ме дали е публикуван и достъпен някъде списък на свободните професии, утвърден от Агенцията по вписванията?
  Блогът е много полезен, успех!

  • Здравейте,
   Списък на свободните професии можете да отриете в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според него:
   “Лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
   а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
   б) не са регистрирани като еднолични търговци;
   в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.”
   Ако имате нужда от допълнително тълкувание на този закон или нужда от подробна консултация, можете да ми пишете на accounting_sofia@abv.bg или да позвъните на 0896869588.
   Поздрави,
   Стефка

 3. Здравейте, пенсионер съм и възнамерявам да работя като фрийлансър (преводач). Ще трябва ли да плащам социални осигуровки? Благодаря предварително.

  • Здравейте,
   Когато подадете декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП, трябва да отбележите, че сте пенсионер и ще дължите само здравни осигурителни вноски.
   Ако имате нужда от допълнително тълкувание на този закон или нужда от подробна консултация, можете да ми пишете на accounting_sofia@abv.bg или да позвъните на 0896869588.
   Поздрави,
   Стефка

   • Здравейте, попаднах на Вашия блог и много ми хареса, колко кратко, но съвсем точно отговаряте на поставените въпроси. Аз съм пенсионерка, но съм преводач по професия и понеже обичам работата си, бих искала да продължа работа като самоосигуряващо се лице. Директно в НАП ли трябва да се регистрирам като такава и съответно да посоча, че съм пенсионерка. И след това ще трябва навярно да пущам и спирам дейността си, защото постоянни ангажименти нямам. Какви здравни осигуровки ще трябва да плащам, изчислени на каква база – на какъв доход? На този, който съм фактурирала или на друг?
    Благодаря Ви за вниманието.

    С поздрав
    К.Димитрова

 4. Здравейте, счетоводителят Стефка Василева отговаря на въпроси от фрийлансъри, зададени в блога, веднъж месечно. Води се безплатна онлайн консултация и следващата е на 15. 02. Тогава ще публикувам пост в категория “Питай счетоводител” и първите 10 коментара под него ще получат отговор.

  Единият вариант е да изчакате дотогава. Другият е да се свържете директно със счетоводителката за платена консултация – accounting_sofia@abv.bg, 0896869588.

  Съветът ми е да разгледате коментарите под досегашните 5 издания на “Питай счетоводител”, мисля че в някое от тях темата вече е обсъждана.

  Успех!

  • Здравейте, г-жо Василева! Искам да се регистрирам като свободна професия. Имам димлома за шивач. Въпросът ми е: имам ли право да продавам изделията си чрез интернет и на коледни базари? Също и може ли изделията ми да имат монограм? Благодаря Ви предварително!

   • Здравейте, Десислава. Преместих питането ви в рубриката “Питай счетоводител”, където Стефка Василева отговаря на счетоводни въпроси веднъж месечно. Тъй като времето за отговор този месец беше до миналия петък, моля следете на този линк кога ще получите отговор. https://svobodnapraktika.com/pitai-schetovoditel-15

 5. Здравейте, г-жо Василева.

  Интересува ме леснотата на достъп от трето лице до финансови резултати на ЕООД фирма в сравнение на достъп до приходи и печалба от свободна практика. В НАП (или другаде) фигурират ли за обществен достъп годишните отчети на ЕООД фирми и каква точно информация е налице за трети лица искащи да направят справка за дадена фирма или собственик? Благодаря Ви.

  • Здравейте,
   Всички годишни финансови отчети на дружествата се публикуват в срок до 30.06. на последващата година в сайта на Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Тази информация е общодостъпна.
   Поздрави,
   Стефка

 6. Здравейте. Блогът, основният му автор – аз, както и всички сътрудници, са в почивка до септември. Много се извинявам, но към момента няма кой да отговори на въпроса ви. Ще го предам веднага щом госпожа Василева е на линия и ще ви бъде върнат отговор.

 7. Здравейте, искам да отворя малък фризьорски салон, в който ще работя единствено аз. Знаете ли, дали мога да се регистрирам като свободна професия и длъжен ли съм в този случай да ползвам касов апарат?

 8. Здравейте. Безплатната счетоводна консултация за май, ще започне в средата на месеца. Ако не ви е късно и искате, мога да преместя въпроса в рубриката “Питай счетоводител”, постът за май, под който ще се задават въпроси, ще бъде публикуван на 13.05. Там ще получите отговор от счетоводителя Стефка Василева.

  • Какъв печат има право да поставя самоосигуряващо се физическо лице със свободна професия?

   • Здравейте, безплатната консултация със счетоводител за този месец приключи. Ако искате, мога да преместя въпроса ви в консултацията, която стартира на 13. 10 и ще получите отговора на мейла си.

    Хубав ден!

 9. Здравейте, аз съм с 100%телк на 39г съм и искам да се регистрирам като свободна професия Психолог. Мога ли давнасям само здравни осигуровки? Благодаря Ви!

 10. Здравейте,
  като регистрирано лице в България, упражняващо свободна професия писател и пребиваващо в друга държава на ЕС /Германия/, трябва ли да плащам данъци към другата държава за извършваната от мен професионална дейност? Имам ли право да пребивавам повече от три месеца в другата държава при положение, че регистрацията ми за свободна професия е в България?

 11. Студент съм режисура, а за режисьор на свободна практика ми искат документ, диплома и т.н. И не е майтап?! Как да се регистрирам?

  • Здравейте!
   Да, за да направите регистрация в Регистър Булстат задължително искат диплома или сключен договор за извършване на работата, за която се регистрирате.
   Ако имате нужда от допълнително тълкувание на този закон или нужда от подробна консултация, можете да ми пишете на accounting_sofia@abv.bg или да позвъните на 0896869588.
   Поздрави,
   Стефка

 12. Може ли непълнолетен да работи като фрийлансър и ако да, какво трябва да има в предвид. Има ли някакви особени изисквания?

  • Здравейте!
   Да, можете да работите като специалист на свободна практика. За целта трябва да направите регистрация в Регистър Булстат като такъв.
   Ако имате нужда от допълнително тълкувание на този закон или нужда от подробна консултация, можете да ми пишете на accounting_sofia@abv.bg или да позвъните на 0896869588.
   Поздрави,
   Стефка

 13. Здравейте,

  Според дадения пример излиза, че въпреки че получавам хиляда лева на месец, мога да избера да се осигурявам на по-малко, а върху другите да платя само 10% ДОД. Това според кой закон е? Счетоводител ми беше казал преди време, че няма никакъв начин да не се платят осигуровки до тавана на получените средства. Кой е в грешка?

  • Здравейте,
   Можете да изберете дохода, на който да се осигурявате авансово през годината. Накрая на годината с подаването на годишната данъчна декларация се плаща изравняване на осигурителните вноски, ако дохода, който сте придобил е повече от авансово избрания осигурителен доход.
   Няма грешка, Вашият счетоводител е прав – накрая на годината се прави изравняване.
   Поздрави!

 14. Добър вечер, благодаря за статията. Много ми е от помощ. Моят въпрос е: Ако работя като физическо лице регистрирано на свободна практика с ЕС какви са разходите за регистрация по ДДС? А месечните разходи?

  Също така искам да попитам, ако в декларацията към НАП се осигурявам на 1000 лв месечно каква ще е дължимата сума? Тогава в края на годината няма да трябва да доплащам, нали?

 15. Здравейте, благодаря за полезната информация! Бих била благодарна, ако ми отговорите дали може да се извършват астрологични услуги на патент и дължат ли се осигуровки в този случай? Плащанията са онлайн, в лева и валута и поради това няма касов апарат, предполагам това не е проблем? Благодаря Ви предварително за отделеното време!

 16. Здравейте, безплатната консултация със счетоводител за месец юли приключи, а за месец август ще започне на 19 август. Ако можете да изчакате дотогава, ще преместя въпроса ви в поста за консултация и ще ви пусна линка тук, за да видите отговора на счетоводителката.

 17. Здравейте, трябва ли.удосоверение от общината за регламентирано работно време за човек упражняващ свободна професия.

 18. Здравейте, безплатната консултация със счетоводител за месец септември ще започне на 16 септември. Ако можете да изчакате дотогава, ще преместя въпроса ви в поста за консултация и ще ви пусна линка тук, за да видите отговора на счетоводителката.

 19. Здравейте,
  При регистриране на самоосигуряващо се лице, извършва ли проверка от НАП или данъчни за доходи, получени по банков път, за изминалите 5 години?

  Благодаря предарително!

 20. Здравейте, регистриран съм като еоод, занимавам се с рисуване на карикатури от няколко години. Искам да премина на свободна професия(25% нормативни данъци, само 10% данък), но ме притеснява това, че нямам завършено образование за художник, тоест не съм завършил изобразително изкуство? Имам ли право да се регистрирам тогава?

 21. Здравейте, счетоводителката Стефка Василева ще отговаря отново на въпроси в блога от 14. 10. Безплатните консултации се водят в рубриката “Питай счетоводител”.
  Ако искате, като пусна поста за октомври, мога да ви прехвърля въпроса и да получите отговор на мейл.

  • Да, ако може 🙂 Също ако може да попитам и дали услугата ППП по еконт може да замести напълно касовия апарат в моя случай.

 22. Здравейте, работя като консултант с клиенти по целия свят (основно САЩ и Австралия и Европа). Клиентите ми са ккато физически така и юридически лица и трябва да издавам фактури.

  Мога ли да се регистритам като самоосигуряващо се лице или задължително ми трябва фирма?

  • Здравейте, блогът е в почивка до четвърти януари, а следващата безплатна консултация със счетоводителя Стефка Василева започва от средата на януари. Ако не ви е късно, мога да прехвърля въпроса ви към нея и ще получите отговор на мейла си в средата на следващия месец.

   Хубав ден и весело посрещане на празника!

 23. Здравейте!
  Колко често може да се прекъсва и възобновява дейността? Възможно ли е да се прави ежемесечно?

 24. Здравейте в момента съм 1 ва година майчинство, но написах книга и искам да я разпространявам -пусна за продажба хартиения носител и електронен pdf вариант . Ако си регистрирам като свободна професия ще ми спрат ли майчинството? Защото ми е високо и варианта с книгата ми е по скоро за доп. Приход. Въпроса ми е какви са вариантите да съм коректна към държавата и да си получавам и майчинството и приходите от продажби. Брагодаря ви.

  • Здравейте, безплатната консултация със счетоводител за този месец приключи. Ако искате, мога да преместя въпроса ви в консултацията, която стартира на 13. 10 и ще получите отговора на мейла си.

   Хубав ден!

   • Да, благодаря ако може за го преместите за 13.10 ще съм ви много благодарна.

 25. Здравейте!

  Регистрирах се като практикуващ свободна професия в агенцията по вписвания, след което подадох и докъментът за регистрация като такъв и в НАП.

  Интересно, но никъде нямаше опция да избера върху каква сума да се осигурявам. Предполагам има някакви промени от момента на публикуване на статията Ви, тъй като сте написала ” Това е и моментът, в който сами избирате какъв да бъде месечният осигурителен доход, върху който да плащате осигурителни вноски.”. На какъв етап трябва да избера месечният доход, върху който дъла осигурелни вноски?

  Благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *